Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů

Společnost Gerflor se zavazuje zajistit ochranu údajů získaných v rámci své činnosti a dodržovat platné zákony a předpisy o zpracování osobních údajů.

Společnost Gerflor v tomto ohledu dodržuje zejména evropské nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 a francouzský zákon o výpočetní technice a svobodách (Computing and Freedom Law) ze dne 6. ledna 1978.

Hlavním předmětem těchto zásad je zajistit, aby společnost Gerflor vytvořila příslušné řídící struktury a zřídila kontrolu, jakož i metody a postupy k zajištění dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správcem pro zpracování vašich osobních údajů je Gerflor, zjednodušená akciová společnost podle francouzského práva se základním kapitálem ve výši 1.932.385 eur, zapsaná v obchodním rejstříku v Lyonu pod číslem 726 580 152, jejíž sídlo je:
50, cours de la République, 69627 Villeurbanne Cedex – Francie
Tel.: +33 (0)4 72 65 10 00 – E-mail: gerflor@gerflor.com

EXTERNÍ ODKAZY

Stávající zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze zpracování údajů prováděného společností Gerflor nebo jiným subjektem ze skupiny Gerflor.
Společnost Gerflor nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které sdělujete třetím stranám, a to ani v případě, že webové stránky Gerflor na webové stránky těchto třetích stran odkazují.
Webové stránky patřící třetím stranám nebo aplikace přístupné z webových stránek Gerflor nejsou předmětem stávajících zásad ochrany osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stávající zásady ochrany osobních údajů se vztahují na shromažďování údajů online a offline, včetně osobních údajů, které můžeme shromažďovat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální sítě, kontakty se zákazníky a akce (veletrhy apod.).
Společnost Gerflor shromažďuje a zpracovává všechny údaje, které jí sdělíte prostřednictvím jejích webových stránek nebo jinými způsoby, zejména vaše křestní jméno, příjmení, ​​adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a pokud zasáhnete do profesionálního prostředí, také název vaší společnosti a pozici, kterou zastáváte.
Pokud jsou vaše osobní údaje vyžadovány, budete informováni o povinném nebo nepovinném charakteru těchto údajů pomocí znaku *.

Společnost Gerflor bude moci tyto shromážděné údaje používat pro následující účely:

Pro zákaznický servis: Společnost Gerflor zpracovává vaše osobní údaje za účelem poskytování zákaznické podpory, zejména k zodpovídání vašich dotazů.
Pro účely soutěží a jiných propagačních akcí: s vaším souhlasem (v případě potřeby) bude mít společnost Gerflor možnost používat vaše osobní údaje k tomu, aby vás e-mailem, textovou zprávou, telefonicky nebo dopisem mohla informovat o produktech a službách, které by vás mohly zajímat (marketingová sdělení, propagace atd.).
Pro používání statistických studií: Společnost Gerflor bude moci zpracovávat vaše osobní údaje pro statistické účely (marketingové studie, průzkumy spokojenosti atd.),
Pro administrativní účely spojené s bezpečností a přístupem do systémů Gerflor, platformami, zabezpečenými webovými stránkami nebo aplikacemi,
Pro všechny ostatní legitimní obchodní účely.

PŘEDÁVÁNÍ/SDĚLOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Gerflor bude moci předávat vaše osobní údaje všem subjektům ze skupiny Gerflor a případně i subdodavatelům, kteří se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) i mimo něj, za účelem plnění některých úkolů souvisejících s výše uvedenými cíli. Shromážděné údaje nebudou prodány, pronajaty ani předány jiným třetím stranám.
Společnost Gerflor může být nucena předat vaše osobní údaje, aby dodržela platné právní předpisy nebo nařízení, nebo na žádost soudních a správních orgánů.

BEZPEČNOST SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Gerflor zajistí, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečným a důvěrným způsobem, a přijme potřebná technická a organizační opatření s cílem zabránit nevhodnému nebo náhodnému předání, použití, ztrátě, pozměnění a vymazání vašich osobních údajů a přístupu k nim.

Společnost Gerflor má zavedeny zabezpečené datové systémy, které splňují platné normy. Přístup k těmto údajům může mít pouze společnost Gerflor nebo její subdodavatelé, kteří přístup k vašim osobním údajům potřebují za účelem provedení úkolu nebo určité funkce pro účely uvedené v tomto dokumentu. Všichni zaměstnanci společnosti Gerflor a její subdodavatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

V případě předávání vašich osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor byla zavedena pravidla zajišťující ochranu a bezpečnost těchto údajů, např.: 

Předání osobních údajů subjektu společnosti Gerflor nebo subdodavateli společnosti Gerflor nacházejícímu se v zemi, která dle rozhodnutí Evropské komise zajišťuje odpovídající úroveň ochrany.
Předání údajů na základě standardních smluvních doložek stanovených Evropskou komisí.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Společnost Gerflor se zavazuje uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro výše popsané účely, v mezích stanovených zákonem a v souladu se svými právními a regulačními povinnostmi.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souladu s platnými právními předpisy máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu a výmaz a právo vznést z oprávněných důvodů námitku proti zpracování údajů, které se vás týkají, přičemž tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gerflor@gerflor.com nebo dopisu na následující adresu:
Gerflor France – DPO – 50, cours de la République – 69627 Villeurbanne Cedex – Francie
V souladu s platnými předpisy musí být vaše žádost podepsána, musí k ní být připojena fotokopie dokladu totožnosti s vaším podpisem a musí uvádět adresu, na kterou má být zaslána odpověď.